Hơn 100 vi phạm tại Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam

20/06/2018 15:56

Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa chỉ ra hơn 100 vi phạm tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) và 7 công ty thành viên, liên kết.

Đoàn thanh tra đã thực hiện việc thanh tra tại 8 doanh nghiệp gồm: Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon), Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty Cổ phần thi công cơ giới Vinaincon, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức.

Qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, Đoàn kiểm tra phát hiện khoảng 113 hành vi vi phạm, tức bình quân mỗi doanh nghiệp vi phạm khoảng 14,1 hành vi. Trong đó, doanh nghiệp vi phạm nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất với 23 hành vi. Riêng Công ty cổ phần thi công cơ giới Vinaincon bị phạt vi phạm số tiền 15 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa chỉ ra hơn 100 vi phạm tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam và 7 công ty thành viên.
Vi phạm quy định Luật lao động

"Các vi phạm của 8 doanh nghiệp nằm trong diện kiểm tra chủ yếu liên quan đến việc chưa báo cáo định kỳ về việc thay đổi lao động trong 6 tháng đầu năm và hàng năm với cơ quan quản lý nhà nước. Một số doanh nghiệp xây dựng quy chế tuyển dụng lao động có nội dung chưa phù hợp với quy định của luật như mức lương áp dụng trong thời gian thử việc bằng 80% lương chức danh, thấp hơn so với quy định", nội dung kết luận thanh tra cho hay.

Có 4 nguyên nhân được Đoàn kiểm tra xác định liên quan đến các hành vi vi phạm kể trên như việc nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người lao động chưa cao; Đội ngũ nhân viên làm công tác lao động tiền lương còn hạn chế về trình độ, chuyên môn, đặc biệt là quy định của pháp luật; Doanh nghiệp chưa cập nhật kịp thời các quy định…

Ngoài ra, một số lỗi được Đoàn kiểm tra xác định xuất phát từ người đại diện vốn nhà nước. Tại Công ty Xây lắp điện 2, Công ty Xây lắp điện 4, Xây lắp hóa chất và Công ty Xi măng Quang Sơn, người đại diện vốn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác quản lý lao động, tiền lương theo quy định; chưa tham gia ý kiến với hội đồng thành viên để quyết định phê duyệt kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện của người lao động, tiền lương, thưởng, thù lao và tiền thưởng của người quản lý…

Bên cạnh đó, người đại diện vốn cũng chưa báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về kế hoạch lao động của người lao động, quỹ lương, thù lao, tiền thưởng… của người quản lý trước khi có ý kiến với hội đồng thành viên.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp không trả tiền cho người lao động không nghỉ ngày nghỉ hằng năm hoặc nghỉ không hết số ngày nghỉ hằng năm.

Năm 2017, Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn hoạt động thua lỗ nhưng Tổng công ty vẫn phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện cao hơn tiền lương cấp bậc theo hợp đồng lao động.

Cũng trong năm này, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 có mức tăng tiền lương của người quản lý cao hơn mức tăng lợi nhuận thực hiện.

“Việc Tổng công ty trực tiếp phê duyệt tiền lương tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất (do Tổng công ty sở hữu 100% vốn) là không đúng quy trình theo quy định”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Đặc biệt, theo kết luận thanh tra, người đại diện phần vốn nhà nước (Tổng công ty) tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 và 4, Công ty TNH MTV Xây lắp hóa chất và Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn đã chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác quản lý về lao động, tiền lương theo quy định.

Cụ thể, người đại diện vốn nhà nước chưa tham gia ý kiến với hội đồng thành viên để quyết định phê duyệt kế hoạch lao động; quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện của người lao động, tiền thưởng của người lao động; quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện của người quản lý, thù lao và tiền thưởng của người quản lý.

Bên cạnh đó, người đại diện vốn nhà nước chưa báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về kế hoạch lao động; quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện của người lao động, tiền thưởng của người lao động thù lao và tiền thưởng của người quản lý trước khi có ý kiến với hội đồng thành viên.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp được xác định ký hợp đồng lao động chưa ghi rõ cụ thể quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; Chưa xây dựng thang lương, bảng lương gửi tới cơ quan quản lý nhà nước; Chưa tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, chưa xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh hay bố trí khám sức khỏe định kỳ… cho người lao động…

Vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động

Kết quả thanh tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 8 doanh nghiệp cho thấy có 2/8 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp) chưa thực hiện phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại , nguy hiểm để thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Có 3/8 doanh nghiệp chưa xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm (Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp).

Có 2/8 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Thi công cơ giới, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức) chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Có 6/8 doanh nghiệp (Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới Vinaincon, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức) chưa bố trí cán bộ làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh , chữa bệnh đủ năng lực để chăm sóc sức khỏe người lao động theo quy định.

Có 2/8 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới) chưa tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Có 7/8 doanh nghiệp (Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới Vinaincon, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2) chưa quan trắc môi trường lao động hằng năm.

Có 4/8 doanh nghiệp (Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới Vinaincon, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp) chưa khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng cho biết Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chưa được kiểm định kỹ thuật an toàn; Công ty TNHH MTV và Công ty Cổ phần Thi công cơ giới chưa thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiến nghị Chánh thanh tra Bộ đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp được thanh tra thực hiện nghiêm túc các kiến nghị được nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời, thông báo kết quả thanh tra tới tất cả các doanh nghiệp trong hệ thống của Tổng công ty; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị thành viên nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh vi phạm pháp luật lao động.

Vinaincon được thành lập năm 1998 trên cơ sở hợp nhất các đơn vị xây lắp thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam và các Công ty xây dựng chuyên ngành thuộc ngành Công nghiệp Việt Nam. Năm 2011, Vinaincon chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần với số vốn 550 tỷ đồng.

Anh Phương/GDPL

;
Scroll