Tinh giản ít nhất 10% biên chế vào năm 2021

21/04/2015 10:33

Bộ Chính trị vừa có nghị quyết 39-NQ/TW mới về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tinh giản ít nhất 10% biên chế vào năm 2021

Thi công chức tại một cơ quan Nhà nước

Về tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị chỉ đạo trước mắt giữ ổn định tổ chức như hiện nay. Không thành lập các tổ chức trung gian, chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu của thực tiễn.

Về tinh giản biên chế, Bộ Chính trị chỉ đạo kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị.

Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì các cơ quan tổ chức, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có.

Giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến hết năm 2016. Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Bộ Chính trị yêu cầu từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong bảy năm (2015-2021) và từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Trong đó, phải xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Trong một phát biểu gần đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình thừa nhận, trong 10 năm qua, sau 3 lần tinh giản biên chế, bộ máy không những không giảm mà ngày càng phình to. Nguyên nhân do việc tuyển dụng nhân sự giữa các đơn vị hành chính ở nước ta hoàn toàn độc lập với nhau. Khi cơ quan tiến hành tinh giản biên chế, các nhân sự lại chạy sang nơi khác dẫn đến vòng luân chuyển nhân sự. Tuy nhiên, đề án tinh giản biên chế lần thứ tư tiến hành từ năm 2015 này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện vào năm 2021 và sẽ tránh được “vết xe đổ” từ những lần trước.

 

Xuân Phương (t/h)

;
Scroll